Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. przez cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemiec chcący rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce w formie sp. z o.o. ma do wyboru dwa wyjścia. Może utworzyć nową spółkę lub nabyć udziały istniejącego podmiotu, z tym że to drugie rozwiązanie jest bardziej ryzykowne, z tego względu że spółka może mieć np. nieuregulowane zobowiązania. Utworzenie nowego podmiotu możliwe jest bez fizycznej obecności wspólników (pomijam system S24) podczas podpisywania umowy spółki przed notariuszem – w kodeksie spółek handlowych nie ma wyłączenia co do możliwości zawiązania nowej spółki przez pełnomocnika. Oczywiście należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 KC – jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być także udzielone za granicą.


W swojej praktyce zawodowej, często spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości utworzenia przez cudzoziemców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. W niniejszym artykule postaram się rozjaśnić główne zagadnienia z tym związane.

1. Utworzenie nowej spółki czy kupno udziałów już istniejącego podmiotu?

Cudzoziemiec chcący rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce w formie sp. z o.o. ma do wyboru dwa wyjścia. Może utworzyć nową spółkę lub nabyć udziały istniejącego podmiotu, z tym że to drugie rozwiązanie jest bardziej ryzykowne, z tego względu że spółka może mieć np. nieuregulowane zobowiązania. Utworzenie nowego podmiotu możliwe jest bez fizycznej obecności wspólników (pomijam system S24) podczas podpisywania umowy spółki przed notariuszem – w kodeksie spółek handlowych nie ma wyłączenia co do możliwości zawiązania nowej spółki przez pełnomocnika. Oczywiście należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 KC – jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być także udzielone za granicą.

2. Wiza do Polski oraz zezwolenie na pobyt.

Pozwolenie wizowe nie jest konieczne w każdym przypadku. Przed rozpoczęciem procedury wizowej, należy sprawdzić czy wnioskodawca jest objęty koniecznością uzyskania wizy do Polski. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to należy zapoznać się z wymogami właściwego Konsulatu RP, co do uzyskania pozwolenia wizowego. Zazwyczaj, do wniosku wizowego należy dołączyć aktualne fotografie, opłatę od wniosku, dokumenty przedstawiające sytuację finansową wnioskodawcy, ubezpieczenie na terenie Polski, rezerwację biletów lotniczych i hotelu oraz odpis z KRS spółki.

Po uzyskaniu zezwolenia wizowego, możliwe jest przebywanie na terytorium Polski przez określony czas i jest to moment w którym wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Procedura jest dość sformalizowana i aby uzyskać pozytywną decyzję, należy zadbać przede wszystkim o to, aby wniosek był kompletny. Organ bada przede wszystkim sytuację finansową firmy – jeżeli jest to nowy podmiot i nie złożył jeszcze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, to konieczne będzie przedłożenie innych dokumentów wskazujących na uzyskanie odpowiedniego dochodu.

3. Czy jako członek zarządu muszę mieć zezwolenie na pracę?

Wymóg uzyskania zezwolenia na pracę dotyczy członka zarządu który przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia przekroczenia tego okresu, bez posiadania zezwolenia na pracę, cudzoziemiec naraża się na poważne konsekwencje, w tym na grzywnę i możliwość orzeczenia zakazu wjazdu do Polski na określony czas.

4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Należy pamiętać, że oprócz uzupełnienia danych we właściwym Urzędzie Skarbowym i ZUS, należy w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS, zarejestrować dane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Odbywa się to wyłącznie on-line, zatem należy dysponować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym EPUAP.