Autor: adw. Miłosz Matysiak

 • Przestępstwo niealimentacji – kiedy można zawiadomić organy ścigania o przestępstwie?

  Przestępstwo niealimentacji – kiedy można zawiadomić organy ścigania o przestępstwie?

  Przestępstwo popełnia ten, kto uchyla się od płacenia alimentów określonych co do wysokości orzeczeniem sądowym – ten fragment jest na tyle oczywisty, że moim zdaniem nie trzeba więcej wyjaśniać.

 • RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE POJAZDU – zagadnienie istotności wady pojazdu.

  RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE POJAZDU – zagadnienie istotności wady pojazdu.

  Istotnym przepisem co do zakresu możliwych roszczeń kupującego jest art. 560 kc – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. przez cudzoziemca w Polsce

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. przez cudzoziemca w Polsce

  Cudzoziemiec chcący rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce w formie sp. z o.o. ma do wyboru dwa wyjścia. Może utworzyć nową spółkę lub nabyć udziały istniejącego podmiotu, z tym że to drugie rozwiązanie jest bardziej ryzykowne, z tego względu że spółka może mieć np. nieuregulowane zobowiązania. Utworzenie nowego podmiotu możliwe jest bez fizycznej obecności wspólników (pomijam system S24) podczas podpisywania umowy spółki przed notariuszem – w kodeksie spółek handlowych nie ma wyłączenia co do możliwości zawiązania nowej spółki przez pełnomocnika. Oczywiście należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 KC – jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być także udzielone za granicą.

 • Kontrola SENT – zasady odpowiedzialności. Czy można uniknąć kary za stwierdzone naruszenia?

  Kontrola SENT – zasady odpowiedzialności. Czy można uniknąć kary za stwierdzone naruszenia?

  Pomimo restrykcyjnego charakteru ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, ustawodawca przewidział możliwość, aby przewoźnik miał możliwość uchylenia się od nałożenia kary pieniężnej.